Odwiedź najszybciej rozwijające się miasto na świecie.

Poznaj prawdziwe oblicze Dubaju.

Terms And Conditions

WARUNKI HANDLOWE

portalu internetowego CudaDubaju.pl ważne i skuteczne od 1. października 2018 dla celów sprzedaży biletów i rezerwacji wydarzeń rozrywkowych, rekreacyjnych i innych organizowanych w celach organizacji czasu wolnego za pośrednictwem systemu on-line umieszczonego na serwerze pod następującym adresem internetowym: https://cudadubaju.pl.

pobierz nasze warunki handlowe w formacie PDF
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Administrator

1.1.1. Portal internetowy CudaDubaju.pl jest obsługiwany przez spółkę handlową Bohemian Experience, s.r.o., numer identyfikacyjny (IČ) 04988132, z siedzibą pod następującym adresem: Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrawa, Republika Czeska, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C, pod numerem 65850 (zwana dalej „Administrator”).

1.1.2. Dane kontaktowe Administratora są następujące:
a) telefon: +48 222 630 230
b) adres elektroniczny (e-mail): info@cudadubaju.pl
c) adres dla celów korespondencji w formie papierowej: Sokola Tůmy 743/16, 709 00 Ostrawa – Mariánské Hory, Republika Czeska

1.2. Definicje pojęć

1.2.1. Cookies
niewielkiej wielkości pliki zawierające tekst, automatycznie zapisywane na komputerze lub na innym urządzeniu elektronicznym Klienta, za pośrednictwem którego Użytkownik wyświetla Portal.

1.2.2. Adres elektroniczny Klienta
adres e-mail Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub podany przy rejestracji konta użytkownika.

1.2.3. Oferta
- wystawienie konkretnej oferty Aktywności wolnoczasowej poprzez jej opublikowanie na Portalu wraz z podaniem ceny. Po otwarciu (kliknięciu) danej Oferty przez Klienta, pojawią się szczegółowe informacje o Ofercie. Integralną częścią Oferty w przypadku niektórych Biletów na Aktywności wolnoczasowe jest informacja o możliwości ich anulowania.

1.2.4. Warunki handlowe
Warunki handlowe Portalu internetowego CudaDubaju.pl tworzące integralną część Umowy; o ile nie wskazano inaczej w odniesieniu do artykułów niniejszych Warunków handlowych, chodzi o odniesienia do artykułów niniejszych Warunków handlowych.

1.2.5. Zamówienie
informacja Klienta wynikająca z wypełnienia zamówienia na Portalu wobec konkretnego biletu wysłana Administratorowi.

1.2.6. Portal
system on-line obsługiwany przez Administratora, dostępny na domenie internetowej (URL) https://CudaDubaju.pl, który umożliwia Klientom zakup Biletów.

1.2.7. Organizator
osoba fizyczna lub prawna inna niż Administrator, aranżująca lub organizująca Aktywności wolnoczasowe.

1.2.8. Umowa
Umowa pośrednictwa w sprzedaży Biletu na Aktywność wolnoczasową zawarta pomiędzy Administratorem a Klientem.

1.2.9. Aktywność wolnoczasowa
atrakcje, wydarzenia kulturalne, społeczne, rozrywkowe, rekreacyjne, sportowe lub inne służące organizacji wolnego czasu;

1.2.10. Bilet
dokument lub dowód zakupu uprawniający Klienta do udziału w danej Aktywności wolnoczasowej. W sektorze turystycznym bilet jest standardowo nazywany „voucherem”, a Bilet poświadczony w ten sposób Klientowi może być oznaczony w ten sam lub jakikolwiek inny podobny sposób.

1.2.11. Klient
osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę z Administratorem.

1.3. Portal internetowy CudaDubaju.pl

1.3.1. Administrator obsługuje na domenie internetowej dostępnej pod adresem: (URL) https://CudaDubaju.pl („Portal”) system on-line oferujący Klientom zakup biletów i rezerwację („Bilety”) atrakcji, wydarzeń kulturalnych, społecznych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych lub innego rodzaju imprez celem organizacji wolnego czasu („Aktywność wolnoczasowa”). Na Portalu Administrator publikuje oferty Biletów.

2. PRZEDMIOT UMOWY
2.1. Administrator zobowiązuje się zorganizować na rzecz Klienta i dostarczyć mu Bilet na odpowiednią Aktywność wolnoczasową na podstawie Umowy zawartej zgodnie z procedurą opisaną w art. 3, a Klient zobowiązuje się do opłacenia Administratorowi ww. Biletu zgodnie z procedurą opisaną w art. 4.

2.2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Administrator nie jest osobą świadczącą usługi stanowiące Aktywności wolnoczasowe, nie jest organizatorem poszczególnych Aktywności wolnoczasowych ani nie bierze udziału w ich świadczeniu lub organizacji; Klient przyjmuje do wiadomości, że Aktywności wolnoczasowe są organizowane wyłącznie przez osoby trzecie - Organizatorów.
3. ZAWARCIE UMOWY
3.1. Cała prezentacja Biletów na Portalu ma charakter informacyjny, a Administrator nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy. 3.2. Portal zawiera informacje o Biletach w formie Ofert, włącznie ze wskazaniem cen poszczególnych Biletów. Ceny Biletów są podane ze wszystkimi powiązanymi opłatami. Ceny biletów nie zawierają podatku VAT, ponieważ wszystkie oferowane wydarzenia są realizowane w krajach poza Unią Europejską, a więc podatku VAT nie stosuje się.

3.3. Ceny Biletów pozostają ważne przez okres, przez który są wyświetlane na Portalu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości Sprzedawcy zawarcia Umowy na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.4. W ramach poszczególnych ofert Biletów, Portal zawiera także informacje o kosztach związanych z dostawą Biletów.

3.5. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej, na podstawie wypełnienia i odesłania formularza zamówień, który wyświetli się Klientowi po kliknięciu na „kalkulacja ceny” przy konkretnej Ofercie, którą zainteresowany jest Klient oraz na podstawie wyboru terminu i liczby osób, dla których ma być zapewniona Aktywność wolnoczasowa i następnego kliknięcia na „dodaj do koszyka”; formularz zamówienia musi zawierać w szczególności informacje o:
a) zamawianej Aktywności wolnoczasowej,
b) sposobie uiszczenia Ceny biletów, dane o wymaganym sposobie doręczenia zamówionych Biletów,
c) zasadach udziału w Aktywności wolnoczasowej,
d) o kosztach związanych z dostawą Biletów oraz
e) o możliwości zmiany terminu Aktywności wolnoczasowej wskazanej na Bilecie lub jej anulowaniu.


3.6. Przed wysłaniem Zamówienia sporządzonego zgodnie z poprzednim artykułem Warunków handlowych, Klient ma możliwość kontroli i zmiany danych, które wpisał do Zamówienia, również ze względu na możliwość stwierdzenia i korekty błędów powstałych przy wprowadzaniu danych do Zamówienia przez Klienta. Za pomocą przycisku „złożyć zamówienie” w Zamówieniu, Klient odeśle Zamówienie do Administratora; wypełnione i odesłane Zamówienie uważa się za wniosek o zawarcie Umowy. Warunkiem odesłania Zamówienia jest zatwierdzenie niniejszych Warunków handlowych stanowiących część Umowy. Dane podane w Zamówieniu są uznawane przez Administratora za prawidłowe. Administrator bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 24 godzin, potwierdzi Klientowi otrzymanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając potwierdzenie na Adres elektroniczny klienta podany w Zamówieniu.

3.7. Administrator jest każdorazowo uprawniony, w zależności od charakteru Zamówienia (ilości Biletów, wysokości Cen biletów i innych warunków) zażądać od Klienta dodatkowego potwierdzenia Zamówienia (na przykład w formie pisemnej lub telefonicznie).

3.8. Umowa zostaje zawarta w chwili doręczenia potwierdzenia o przyjęciu Zamówienia przez Administratora, wysłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na Adres elektroniczny Klienta; potwierdzenie przyjęcia Zamówienia uznaje się za doręczone bezpośrednio po jego wysłaniu przez Administratora.

3.9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy, nawet bez wskazania powodu.

3.10. W przypadku niektórych Aktywności wolnoczasowych, może dojść do zmiany terminu świadczenia usługi lub anulowania Aktywności wolnoczasowej będącej przedmiotem zamówionej Aktywności wolnoczasowej z powodów związanych z przepustowością, powodów klimatycznych lub organizacyjnych. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Aktywności wolnoczasowej wybranej w zamówieniu, jednak Klient musi zostać poinformowany o takiej możliwości w Ofercie.

3.11. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacyjnych na odległość podczas zawierania Umowy. Koszty powstałe wskutek wykorzystania środków komunikacyjnych na odległość w związku z niniejszą Umową (koszty poniesione na połączenie internetowe, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Klient sam, przy czym koszty te nie różnią się od podstawowych stawek.
4. CENA BILETU ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Cena Biletu jest podana w Ofercie; w ramach jednego Zamówienia Klient może zamówić większą ilość Biletów.

4.2. Cena Biletu jest podana bez podatku VAT (bliższe informacje w art. 3.2.)

4.3. W ramach Zamówienia Klient może wybrać jeden z następujących sposobów zapłaty ceny Biletu:
- przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy Administratora zgodnie z danymi wskazanymi przez Administratora w potwierdzeniu Zamówienia;
- kartą płatniczą.

4.4. Standardowo Administrator nie żąda od Klienta zaliczki lub innej podobnej formy płatności.

4.5. W przypadku zapłaty ceny za Bilet za pomocą przelewu na rachunek bankowy Administratora, termin płatności kwoty odpowiadającej tej cenie wynosi 48 godzin od zawarcia Umowy; przy akceptacji Zamówienia jednoznacznej z zawarciem Umowy, podane są również dane dla celów płatności. Do momentu zaksięgowania płatności bezgotówkowej na rachunku Administratora, nie dojdzie do wiążącego potwierdzenia zakupu Biletów u Organizatora. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Organizator może zmieniać w czasie cenę niektórych Aktywności wolnoczasowych. W przypadku, gdy cena danej aktywności zmieni się w okresie między odesłaniem Zamówienia a zawarciem Umowy, Administrator poinformuje o tej okoliczności Klienta wraz z propozycją uzgodnienia dalszych procedur.

4.6. Obowiązek zapłaty ceny Biletów jest spełniony w chwili zaksięgowania właściwej kwoty na rachunku bankowym Administratora.

4.7. Jeżeli nie dojdzie do terminowej zapłaty ceny Biletów, Administrator jest upoważniony do odstąpienia od Umowy i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę, którą mógłby ponieść Klient wskutek takiego odstąpienia.

4.8. Administrator wystawi Klientowi dokument podatkowy - fakturę względem płatności przeprowadzonych na podstawie Umowy. Dokument podatkowy - faktura zostanie wystawiona przez Administratora po zapłaceniu ceny Biletów i wysłana w formie elektronicznej na Adres elektroniczny Klienta.

4.9. Płatności mobilne przetwarza firma ComGate Payments, a.s., Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praga 7 - Holešovice, Republika Czeska, tel. + 420 228 224 267, email: mail@comgate.cz

4.10. Płatności realizowane za pomocą kart płatniczych przetwarza Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praga 5, Republika Czeska, tel. +420 224 111 111.
5. DOSTAWA BILETÓW
5.1. Administrator wyśle Bilet bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po zawarciu Umowy i zapłacie ceny Biletu, na Adres elektroniczny wskazany w Zamówieniu.

5.2. Klient jest zobowiązany do traktowania wiadomości e-mail zgodnie z art. 5.1. jako informacji poufnej, Administrator nie odpowiada za utratę, kradzież lub nadużycie Biletu przez osobę trzecią, która uzyskała dostęp do danych Klienta.
6. PRAWA KLIENTA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA ZWIĄZANE Z BILETEM
6.1. Prawa Klienta

6.1.1. Klient jest upoważniony do korzystania z usługi Aktywności wolnoczasowej na podstawie przedstawienia Biletu na warunkach wskazanych w Ofercie oraz zgodnie z warunkami Organizatora.

6.1.2. Warunki skorzystania z Biletu są wskazane bezpośrednio na Bilecie lub w treści warunków wskazanych w Ofercie i wysłanych na Adres elektroniczny Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w razie nieskorzystania z usługi Aktywności wolnoczasowej w terminie wskazanym na Bilecie lub w okresie ważności Biletu, straci prawo do skorzystania z Aktywności wolnoczasowej.

6.1.3. O ile inna informacja nie została wskazana na Bilecie, Bilet ma charakter nieprzenośny.

6.2. Obowiązki Administratora

6.2.1. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia Klientowi Biletu na warunkach wskazanych w Ofercie, bez wad.

6.2.2. Za wadę Biletu nie uznaje się sytuacji, w której Bilet został wystawiony na inny termin Aktywności wolnoczasowej, niż termin wskazany przez Klienta w Zamówieniu, jeżeli Klient został wcześniej poinformowany o możliwości zmiany terminu przez samego Administratora w myśl art. 3.10.

6.2.3. Administrator jest również zobowiązany do udzielenia Klientowi wszystkich informacji i dokumentów wymaganych przez właściwe przepisy prawne, w odpowiedniej formie.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA ZA ŚWIADCZENIE AKTYWNOŚCI WOLNOCZASOWYCH
7.1. Ze względu na fakt, iż Aktywności wolnoczasowe są świadczone bezpośrednio przez Organizatorów, a Administrator nie bierze udziału w ich świadczeniu, wyłącznie Organizator ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za ich prawidłowe i terminowe dostarczenie/świadczenie. Organizator każdej Aktywności wolnoczasowej zastrzega sobie prawo do zmiany jej programu, terminu i miejsca, w którym będzie się ona odbywać. Poprzez zakup Biletu, Klient przyjmuje ww. prawo Organizatora do świadomości.

7.2. Użytkownik jest zatem zobowiązany dochodzić swoich praw (reklamować), w szczególności w kwestii odpowiedzialności za wady, bezpośrednio u Organizatora, bez zbędnej zwłoki.

7.3. Administrator w żaden sposób nie odpowiada za odbywanie się jakiejkolwiek Aktywności wolnoczasowej lub za to, że Aktywność ta się nie odbywa, nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek zmianę Aktywności wolnoczasowych lub terminów i miejsca ich odbywania, a także za ich przebieg, za jakiekolwiek zdarzenia, do których dojdzie podczas Aktywności wolnoczasowych ani za nic, co było spowodowane Aktywnością wolnoczasową.

7.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę lub jakąkolwiek inną stratę Klienta lub osoby trzeciej powstałą w związku z Aktywnością wolnoczasową, w szczególności wyłącza się odpowiedzialność Administratora za wydatki, które Klient poniósł w związku z Aktywnością wolnoczasową, jej zmianą, anulowaniem lub odbywaniem się. Wszelkich praw należy dochodzić bez zbędnej zwłoki u właściwego Organizatora.

7.5. Jeżeli wobec Klienta wystąpi szkoda w związku z Portalem lub Aktywnością wolnoczasową, za którą odpowiedzialność ponosiłby Administrator nawet pomimo art. 7.4. niniejszych Warunków, Klient i Administrator uzgodnili, iż w takim przypadku Administrator ponosi odpowiedzialność za szkodę w zakresie szkody faktycznej, maksymalnie do wysokości kwoty odpowiadającej cenie Biletów, w związku z którymi taka szkoda powstała; Klient i Administrator uzgodnili również, iż Administrator nie jest zobowiązany do rekompensaty utracono zysku lub szkody wobec osób trzecich.

7.6. W uzasadnionych przypadkach Administrator może jednak udzielić Klientowi reklamującemu wady Aktywności wolnoczasowej lub innego rodzaju naruszenie praw wynikających z Biletów wsparcia i współpracy. Klient jednak jest wówczas zobowiązany do opisania Administratorowi w czym dopatruje się wady Aktywności wolnoczasowej, która została mu poświadczona oraz do dołączenia dowodów na swoją rację (np. fotografie).

7.7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Aktywności wolnoczasowe są świadczone przez Organizatorów (osoby fizyczne lub prawne) prowadzących działalność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a ich organizacja podlega wyłącznie pod przepisy prawne obowiązujące na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich włącznie z ewentualnymi roszczeniami Klienta wobec Organizatora, których przyczyna leżałaby w Aktywności wolnoczasowej.

7.8. W razie udziału w Aktywności wolnoczasowej, Klient jest zobowiązany do dotrzymywania zasad określanych przez Organizatora. Jest również zobowiązany do podporządkowania się regulaminowi miejsca, w którym odbywa się Aktywność wolnoczasowa.
8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
8.1. Z powodu wskazanego w postanowieniu § 38 ust. 12. ustawy z dnia 30. maja 2014 o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem nie jest upoważniony do odstąpienia od Umowy bez podania powodu, ponieważ w danym przypadku chodzi o umowę świadczenia usług w związku z Aktywnościami wolnoczasowymi, rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w konkretnym określonym terminie lub czasie.

8.2. Nawet pomimo regulacji prawnej dotyczącej odstąpienia od Umowy w myśl art. 8.1. Klient może w przypadku Biletów, w których ofercie jest to wyraźnie umożliwione, wprowadzić zmianę terminu Aktywności wolnoczasowej lub zupełnie anulować Bilet, wszystkie powyższe działania muszą odbywać się na warunkach wskazanych w Ofercie konkretnej Aktywności wolnoczasowej.

8.3. W przypadku zmiany terminu Aktywności wolnoczasowej zgodnie z art. 8.2. Administrator zapewni nowy Bilet na zmieniony termin Aktywności wolnoczasowej, który zostanie przekazany Klientowi w sposób i w terminie przewidzianym w art. 5.1.

8.4. W przypadku anulowania Biletu zgodnie z art. 8.2. Administrator wyśle Klientowi pełną wysokość ceny zapłaconej za Bilet (obniżonej o ewentualne opłaty dla Organizatora) w terminie do 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia anulowania Biletu przez Administratora wysłanego na Adres elektroniczny Klienta. Cena Biletu zostanie przekazana na rzecz Klienta w ten sam sposób, tj. na ten sam numer rachunku bankowego lub na kartę płatniczą, które zostały użyte przez Klienta celem uregulowania płatności za Bilet.
9. PROCEDURA REKLAMACYJNA
9.1. Klient jest upoważniony złożyć skargę (reklamację) odnoszącą się do funkcjonowania Portalu do obsługi klienta prowadzonej przez Administratora, na następujący adres e-mail:info@cudadubaju.pl lub wysłać skargę za pomocą listu poleconego na adres: Bohemian Experience, s.r.o., numer identyfikacyjny (IČ) 04988132, z siedzibą pod następującym adresem: Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrawa.

9.2. Reklamacje/skargi są rozpatrywane w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji.

9.3. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej, Administrator przekaże na życzenie Klienta formularz dla celów złożenia reklamacji/skargi.

9.4. W przypadku, gdy Bilet posiada jakąkolwiek wadę lub zawiera błędne dane, Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego skontaktowania się z Administratorem.
10. MOŻLIWOŚĆ ARCHWIZACJI WARUNKÓW HANDLOWYCH
10.1. Warunki handlowe są dostępne na stronach internetowych Portalu pod adresem: https://cudadubaju.pl/Content/images/Warunki_Handlove.pdf.

10.2. Warunki handlowe są przekazywane Klientowi przy zawarciu Umowy, przed wysłaniem Zamówienia w myśl 3.6., a Klient ma prawo do ich wydrukowania lub zapisania przy użyciu funkcji przeglądarki internetowej.

10.3. Zawarte Umowy są archiwizowane przez Administratora w formie elektronicznej i nie są dostępne.

10.4. Klient posiada informacje o złożonych Zamówieniach, które (informacje) są wysyłane w formie wiadomości e-mailowych na Adres elektroniczny Klienta. Część potwierdzenia o przyjęciu Zamówienia (akceptacji) wysłanego Klientowi stanowią również Warunki handlowe wysyłane w formie elektronicznej.
PERSONAL DATA PROTECTION
Personal data protection of the Customer who is a natural person, is provided by the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection) (hereafter referred to as "GDPR").

Adjusting the personal data protection policy is carried out in a separate document identified "INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA OF THE CUSTOMERS" which is available to the customers together with these Terms and Conditions and it is also available to the Customers on the Website at Privacy Policy.
11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
11.1. Ochrona danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną jest zapewniona przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)/ zwane dalej „rozporządzenie RODO”).

11.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator, tj. spółka handlowa Bohemian Experience, s.r.o., z siedzibą pod następującym adresem: Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 0 Ostrawa, Republika Czeska.

11.3. Regulacja zasad ochrony danych osobowych została zawarta w oddzielnym dokumencie oznaczonym jako „POUCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW” oddanym do dyspozycji Klientów włącznie z niniejszymi Warunkami handlowymi i jest dostępna dla Klientów również na Portalu pod adresem https://cudadubaju.pl/ochrona-danych-osobowych.

11.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż dochodzi do przetwarzania i udzielania jego danych osobowych Organizatorom Aktywności wolnoczasowych celem świadczenia Aktywności wolnoczasowych i nie zgłasza wobec tego żadnych zastrzeżeń. Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych Administratora włącznie z przesyłaniem informacji handlowych w myśl art. 12.1. Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych nie ma wpływu na świadczenie usług w ramach Portalu.
12. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I ZAPISYWANIE PLIKÓW COOKIES
12.1. Z tytułu uzasadnionego interesu Administrator ma prawo do wysyłania Klientowi informacji związanych z towarem, usługami lub działalnością Administratora na adres Klienta, a Klient wyraża zgodę na wysyłanie informacji handlowych Administratora na Adres elektroniczny klienta; ważność ww. prawa Administratora wynosi 3 lata od zawarcia ostatniej Umowy.

12.2. Klient wyraża zgodę na zapisywanie tzw. plików Coookies na komputerze. W przypadku, gdy istnieje możliwość przeprowadzenia procedury zamówienia Biletów na Portalu i spełnienia zobowiązań Administratora wynikających z niniejszej Umowy bez konieczności zapisywania plików Cookies na komputerze Klienta, Klient w każdej chwili może odwołać swoją zgodę w myśl zdania poprzedniego. Zasady wykorzystania plików Cookies są opisane w dokumencie dostępnym pod adresem https://cudadubaju.pl/zasady-cookies.
13. DORĘCZANIE
13.1. Wszelka korespondencja może być dostarczana Klientowi na jego Adres elektroniczny.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.1. Postanowienia stanowiące odstępstwo od niniejszych Warunków handlowych mogą być przedmiotem uzgodnień w Umowie. Postanowienia stanowiące odstępstwo od niniejszych Warunków handlowych, uzgodnione w Umowie, mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków handlowych.

14.2. Na okoliczność elementu międzynarodowego (zagranicznego) zawartego w stosunkach prawnych wynikających z niniejszej Umowy, Administrator i Klient uzgadniają, iż stosunki te są regulowane przez przepisy prawne Republiki Czeskiej z wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących postanowień, których celem jest ochrona Klienta - konsumenta ważnych na terytorium miejsca zamieszkania takiego Klienta i których nie można umownie modyfikować.

14.3. Jeżeli któreś z postanowień warunków handlowych jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, na miejsce takiego nieważnego postanowienia zostanie wprowadzone postanowienie, którego sens jest najbardziej zbliżony do sensu postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

W Ostrawie, dnia 1. października 2018